Nieuwsbrief winter 2019

U bent hier


 13 februari 2019

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Stedenbouwkundig ontwerp als onderdeel van Integraal Dorps Ontwikkelingsplan Bocholtz vastgesteld
De gemeenteraad van Simpelveld heeft medio december haar akkoord gegeven aan het definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het dorpshart van de kern Bocholtz. Een historisch besluit, niet enkel omdat er veel geld mee is gemoeid, maar ook omdat het plan minimaal voor de komende 30 jaar het dorpsbeeld van Bocholtz bepaalt. Door gebruik te maken van authentieke materialen en elementen als groen en water krijgt de kern van Bocholtz een kwaliteitsimpuls, wordt aantrekkelijker en de belevings- en verblijfswaarde verbeteren, zowel voor bezoekers en (toeristische) ondernemers, alsook voor de eigen inwoners. Het plan is ook bijzonder omdat het samen met partners is ontwikkeld. De Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad financieren samen een derde van de investeringen van ruim € 3,7 miljoen en laten hiermee zien dat ze veel belang hechten aan een vitaal landelijk gebied in het algemeen en een vitaal Bocholtz in het bijzonder. Door deze bijdragen is dit ambitieus plan realiseerbaar.

De herinrichting van de kern Bocholtz is onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan, een plan dat veel breder is dan het ruimtelijke aspect dat nu wordt aangepakt. Door de realisatie worden voorwaarden gecreëerd voor (nieuwe) ontwikkelingen. De fysieke start kan als vliegwiel fungeren voor het behouden en versterken van basisvoorzieningen en de sociale cohesie in Bocholtz. Nieuwe wandelroutes en fietsverbindingen moeten bezoekers naar Bocholtz brengen. Een gezellige en levendige dorpskern met terrasjes, water en groen moet ze verleiden om er te blijven. Meer bezoekers zorgen ook voor meer omzet bij de ondernemers wat op de langere termijn bestaanszekerheid en dus de leefbaarheid in de kern ten goede komt.

Als alles volgens plan verloopt wordt medio 2019 met de voorbereidende werkzaamheden gestart. Verwacht wordt dat het nieuwe dorpshart van Bocholtz in de loop van 2023 gereed zal zijn.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Samenwerkingsovereenkomst Leisure Lane
Op 18 december hebben de wethouders van de gemeentes Schinnen en Nuth (nu Beekdaelen), Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld, IBA-Parkstad en de Provincie Limburg hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Leisure Lane. Hiermee is het fundament gelegd om in 2019 vol aan de slag te gaan met de aanleg van de Leisure Lane.

De Leisure Lane wordt een attractie op zich, een aantrekkelijk pad door de hele regio waarmee gebruikers het landschap en de cultuur in de regio optimaal kunnen beleven. De route voor wandelaars, fietsers en ander langzaam verkeer maakt parken binnen het gebied toegankelijk en verbindt de attracties in Parkstad op een vloeiende manier. In opdracht van IBA Parkstad zal landschapsarchitect Piet Oudolf, in samenwerking met LOLA landschapsarchitecten, de Leisure Lane landschappelijk in de omgeving inpassen. Oudolf is Nederlands’ bekendste landschapsarchitect en heeft internationaal naam gemaakt met de aanleg van de High Line in New York.

De Leisure Lane is circa 26 km lang en loopt vanaf de Stationsstraat te Schinnen tot aan het spooremplacement te Simpelveld. De Leisure Lane wordt hiermee de schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische kolenspoor. De route is recreatief, maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan én levert een bijdrage aan de verbetering van het dagelijks leefklimaat. Tevens zorgt de fietsroute voor een versterking van de (toeristische) economie, alsook voor de herkenbaarheid en identiteit van de regio.

Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Ontwerp herinrichting Stationsomgeving ZLSM
De gebiedsontwikkeling van de Stationsomgeving ZLSM vormt een van de IBA-sleutelprojecten.
Voor dit gebied is een ruimtelijke kwaliteitsimpuls voorzien. Naast de functie van station voor de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij met verbindingen naar Schin op Geul en Kerkrade/Vetschau, zal dit een knooppunt worden voor fietstoerisme. Hier start binnen afzienbare tijd de Leisure Lane, die de attracties in Parkstad voor fietsers verbindt en de Kalkbaan, als fietsverbinding via Bocholtz naar Aken. Verder zal het station ook een van de toegangspoorten worden van het Land van Kalk.
De toekomstvisie is dat de Stationsomgeving een centraal knooppunt wordt in het toeristisch-recreatief netwerk van Parkstad. Inmiddels heeft deze locatie een voor Nederland uniek authentiek en nostalgisch karakter, dat via de herinrichting van de openbare ruimte versterkt zal worden. Daarnaast zal de aanpassing aansluiten op de gewenste historische beleving van een reis met de ZLSM, waarbij de reizigers het gevoel krijgen zich in het begin van de 20e eeuw te bevinden.

IBA Parkstad en gemeente Simpelveld willen de openbare ruimte aan de voorzijde van het monumentale station opwaarderen. De kwalitatieve impuls bestaat verder uit het creëren van een parkachtige omgeving met een spoorpark of tuin. Verder is er aandacht voor de verbindingen met andere interessante verblijfslocaties, zoals het horecaplein bij de kerk in Simpelveld, het bungalowpark, museum De Schat van Simpelveld en het te ontwikkelen Uitkijkpunt Huls(veld) en straks het vernieuwde dorpshart van Bocholtz.

Er zal opdracht worden gegeven om een Voorontwerp op te stellen, waarover overleg zal zijn met Provincie Limburg, de ZLSM en diverse stakeholders, alsmede omwonenden.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Visie Land van Kalk
De gemeenten Voerendaal en Simpelveld werken op een aantal beleidsterreinen nauw samen. Ook op toeristisch gebied wordt er gezamenlijk opgetrokken. In samenwerking met IBA Parkstad is er een visie opgesteld voor het Land van Kalk. Gemeenten en ondernemers maken gezamenlijk het Land van Kalk toegankelijk via entreepoorten langs hoofdroutes richting Heuvelland, Midden-Limburg en Aken.
Het is een gebied met grote kwaliteiten: met een uniek natuurgebied, gebouwen van Kunradersteen en adembenemende vergezichten.

Het gebied wordt (economisch) ontwikkeld tot een duurzame locatie voor bezinning en inspiratie. Het wordt gepositioneerd als toeristisch cluster. Binnen het gebied zijn ondernemers actief bezig met hun toekomst. Ze hebben zich georganiseerd in een coöperatie. Samen met gemeenten en IBA werkt de coöperatie aan positionering van de verblijfsaccommodaties en andere recreatieve uitspanningen en het uitdragen van de landschappelijke aantrekkingskracht van het gebied.

De hoofdpunten van de opgestelde visie zijn:

- Het opstellen va een verhaallijn (storytelling);
- Het opstellen van een toeristisch programma, met onder andere productmarktcombinaties;
- Verbreden van de community ‘Land van kalk’ en omgeving; waarbij de focus ligt op ondernemers van Simpelveld.

Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Planontwikkeling Uitkijkpunt Huls(veld)
Gemeente Simpelveld heeft bureau Verbeek uit Maastricht opdracht gegeven om voor het Uitkijkpunt Huls(veld) een ontwerp voor een landschapsplan op te stellen. Toeristisch gezien is dit een markant punt, dat verder ontwikkeld kan worden tot een uitkijkpunt, dat past in de landelijke omgeving. Een plek waar jong en oud, bewoners en bezoekers kunnen genieten van het uitzicht, zie ook presentatie inloopavond.
In het voorontwerp zijn de thema’s ruimte, duurzaamheid, sociaal domein, sport, cultuur en recreatie, onderwijs, toerisme en economie, verkeer, vervoer en veiligheid meegenomen. Het voornemen is om deze locatie opnieuw in te richten, met ruime aandacht voor de lokale natuur (flora en fauna) en de plaatselijke cultuurhistorie (Romeins verleden in de vorm van de askist van Simpelveld). Tevens wordt gekeken naar de haalbaarheid om een ‘lichte variant’ van een horecavoorziening (bijv. een voorziening voor daghoreca) te kunnen inbedden, met bijvoorbeeld een groen dak, geplaatst in de helling, die een extra kwaliteit aan die plek kan geven.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Romeinse game in ontwikkeling
In het Uitvoeringsplan ‘Simpelveld in de Sporen van het Romeins verleden’ (Maart 2017) is als een van de actiepunten opgenomen: het ontwikkelen en realiseren van een Romeinse game voor de mobiele telefoon en tablet voor de doelgroep kinderen en jongeren. De doelstelling van het project is om een multimediaal project neer te zetten, waarmee geïnteresseerden op een laagdrempelig niveau in contact kunnen raken met en kunnen leren over het Romeins verleden van Bocholtz.
De gevonden askist met waardevolle grafvondsten zal hierin een belangrijke rol krijgen. Het spel draait erom puzzels op te lossen om bij een bepaald artefact te komen. De speler kruipt in de huid van een persoon, die een rol speelt in het verhaal. Die persoon wordt bestuurd om in een virtuele wereld rond te lopen en opdrachten uit te voeren. Zo kunnen telkens hogere levels bereikt worden. De moeilijkheidsgraad is in het begin laag, maar wordt hoger naarmate het spel vordert. Daardoor blijven spelers geïnteresseerd en leren ze meer. In de loop van komende zomer zal de Romeinse game gereed zijn en gepresenteerd worden.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Ondernemersbijeenkomst Via Belgica
Op 30 januari is in Meerssen een ondernemersbijeenkomst gehouden om na te denken over de toekomst van Via Belgica. Download hier de presentatie.
Het jaarprogramma 2019 is al rijkelijk gevuld; een bewijs dat Via Belgica steeds meer begint te leven. Uit de werksessies kwamen onder meer ideeën om Romeinse streekproducten te vermarkten, slimmer onderling te communiceren, jongeren op interactieve wijze bij erfgoed te betrekken en een gemeente-overstijgend Via Belgica evenement te organiseren. De ideeën worden momenteel uitgewerkt in een jaarplan. De volgende bijeenkomst is op 13 maart a.s.
Voor meer informatie, neem contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Bijeenkomsten voor toeristische ondernemers
Binnenkort zijn een aantal interessante bijeenkomsten gepland voor de toeristische ondernemers:
-    IBA Infomarkt - 19 en 20 februari in Kerkrade
-    Bijeenkomst Provincie Limburg thema ‘Gastvrijheid’ - 21 februari in Roermond
-    Via Belgica-ondernemersbijeenkomst - 13 maart in Heerlen
-    Bijeenkomst toeristische ondernemers van Simpelveld - 28 maart bij de ZLSM

Vrijwilligers gezocht voor bemensing expositie Romeins verleden
In de voormalige bibliotheek van Bocholtz (Wilhelminastraat 17) was de afgelopen zomermaanden op de zondagen een expositie te bekijken over het Romeins verleden. Deze expositie zal gedurende de wintermaanden gesloten zijn. Voor de openstelling in 2019 (vanaf Pasen) worden vrijwilligers gezocht, die interesse hebben in de (Romeinse) geschiedenis van de eigen woonplaats en daar graag over vertellen. De expositie omvat onder meer: de replica van de askist (sarcofaag) van Simpelveld en de originele askist van Bocholtz. Tevens is een aantal Romeinse vondsten, die vlakbij de askist van Bocholtz gevonden zijn, te bewonderen. Op een aantal panelen wordt aan de hand van foto’s van vondsten en tekeningen tekst en uitleg gegeven over hoe de Romeinen hier leefden en werkten. Hebt u interesse, meld u zich dan aan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel.
045 -544 83 26
of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Evenementen 2019
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

Romeinenweek - Zaterdag 4 t/m Zondag 12 mei 2019
Bikenight Challenge - Zaterdag 18 mei 2019 
• Sport-Olympiade - Mei 2019  
Stoomvrijmarkt - Pinkstermaandag 10 juni 2019
Eroica Limburg (Wielerronde) - Zaterdag 29 juni 2019
Jubileumwandeltocht 50 jaar NOAD - 30 juni 2019
• Weekend at War (herdenking 75 jaar bevrijding bij ZLSM) - Zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019
• Tour de L1mbourg - Juli/Augustus 2019 (onder voorbehoud)
MTB Steamrace - Zondag 18 augustus 2019
• Zommertref - Zondag 1 september 2019
• Sprookjesevenement - Vrijdag 27 september 2019
Nationale Archeologiedagen - Vrijdag 11 t/m Zondag 13 oktober 2019
• Wintertref - December 2019
• Kribkeswandelingen - December 2019 / Januari 2020
• Kerstexpres van De Miljoenenlijn - 21 t/m 31 december 2019
• Oliebollenwandeltocht - 30 december 2019

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!

Inschrijven op deze nieuwsbrief