Nieuwsbrief voorjaar 2020

U bent hier

 
Nieuwsbrief  6-5-2020

Sinds 1 januari 2018 bestaat een intensieve samenwerking tussen de gemeenten Simpelveld en Voerendaal. Ook op toeristisch en economisch vlak zoeken beide gemeenten elkaar steeds meer op en streven ernaar aan te sluiten bij elkaars activiteiten. In het kader van deze samenwerking is de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld per 1 januari 2020 uitgebreid met relevante nieuwsitems uit de gemeente Voerendaal. Ook de Voerendaalse (toeristische) ondernemers ontvangen vanaf nu deze nieuwsbrief. Wij heten hen van harte welkom.

In deze nieuwsbrief houden wij u als (toeristische) ondernemers in de gemeenten Simpelveld en Voerendaal op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Coronacrisis
De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot. Vanuit het rijk zijn diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. Het kabinet heeft een pakket maatregelen getroffen om banen en inkomens te beschermen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Voor een volledig overzicht verwijzen we ondernemers naar het
corona‐loket van de Kamer van Koophandel.

In aanvulling hierop neemt gemeente Simpelveld ook een aantal lokale maatregelen. Het college van B&W en de gemeenteraad onderschrijven unaniem het belang ervan. Door de coronacrisis zitten namelijk veel bedrijven, ZZP-ers, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te helpen brengt gemeente Simpelveld diverse kosten niet in rekening. Zoals uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen, waaronder de toeristenbelasting, tot en met 30 juni 2020. De looptijd van de maatregelen is gelijk aan de duur van de door de rijksoverheid genomen maatregelen. Klik hier voor het totale overzicht van de maatregelen, die gemeente Simpelveld aanvullend heeft getroffen.
De maatregelen die gemeente Voerendaal heeft getroffen, vindt u
hier.

Simpelveld en Voerendaal zijn beide toeristische gemeenten. De verblijfsaccommodaties en horeca stonden in de startblokken voor wat een fantastisch seizoen moest worden. Verder zijn een heleboel ondernemers indirect afhankelijk van bezoekers aan onze gemeente. Dit staat nu helaas allemaal ‘on hold’ in afwachting van betere tijden.

Hierbij willen we alle (toeristische)ondernemers veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden! Wilt u meer informatie, meld u zich dan bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl en bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl.

Nieuwe Visie Vrijetijdseconomie 2030
De nieuwe Visie Vrijetijdseconomie 2030 is tot stand gekomen in de periode juni 2018 tot en met mei 2019. Aan de totstandkoming van de visie hebben meegewerkt: alle Zuid-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, Visit Zuid-Limburg, Maastricht Marketing, Recron, Koninklijke Horeca Nederland en Natuur- en Milieufederatie Limburg.

De vrijetijdseconomie wordt ook wel gastvrijheidseconomie genoemd en gaat zowel over verblijfstoerisme, als over (dag)recreatie en zowel over toeristen als recreanten (de eigen inwoners). De vrijetijdseconomie staat bekend om zijn hoge dynamiek. Trends en ontwikkelingen van buitenaf hebben veel invloed op de sector en de behoeften en verwachtingen van gasten. Zo zijn, in de huidige wereld van overvloed, toeristen en recreanten steeds meer op zoek naar beleving en betekenis en lopen de verwachtingen van verschillende doelgroepen steeds verder uiteen. Om op deze trends en ontwikkelingen in te kunnen spelen, zijn in deze visie de Zuid-Limburgse opgaven voor de vrijetijdseconomie gedefinieerd, een gezamenlijke ambitie benoemd en is de gezamenlijke strategie bepaald. Deze visie is richtinggevend voor het (gezamenlijke) beleid voor de vrijetijdseconomie in Zuid-Limburg.

Visie & ambitie
De Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is daarmee gericht op het toekomstbestendig maken van de bestemming Zuid-Limburg. De visie voor de toekomst luidt: Een toekomstbestendige bestemming Zuid-Limburg is een bestemming, waarin:
• toerisme blijft bijdragen aan duurzame economische structuurversterking van de regio;
• kwalitatieve groei boven kwantitatieve groei gaat;
• landschappelijke en stedelijke kwaliteiten elkaar versterken;
• de vrijetijdseconomie helpt om natuur en landschap te ontwikkelen;
• inwoners en gasten heel Zuid-Limburg kunnen beleven.

Gasten en bewoners moeten geraakt worden door de bijzondere verhalen van Zuid-Limburg, zich daarmee verbonden voelen en Zuid-Limburg écht beleven. Hoe het toerisme toekomstbestendig te maken voor Zuid-Limburg is volgens de gedeelde visie door het inzetten op een aantal hoofdlijnen namelijk:
- De bescherming en verbetering van het landschap;
- Verhalen vertellen rond de unieke geologische schatten;
- Het rijke verleden en het erfgoed toegankelijk maken en tonen;
- De cultuur & tradities koesteren en nieuwe evenementen ontwikkelen, die passen bij het DNA;
- De wandel- en fietsroutes internationaal en strategisch ontsluiten en knopen lopen realiseren;
- Duurzaam en innovatief ondernemen stimuleren met streekproducten in restaurants;
- De inwoners betrekken en als inspirator en ambassadeur zien. Irritaties oplossen, zoals de overlast van groepen scooters, motoren en autorally’s.
- Nieuwe kwalitatieve bezoekers uit Nederland, het Duitse Nordrhein Westfalen en België het hele jaar door verleiden.
- Samenwerken op alle beleidsvelden en met andere sectoren.

De ambitie van de gedeputeerde van economie, onderwijs, toerisme & sport in Limburg, Joost van den Akker, sluit hier naadloos op aan: ‘Onze ambitie is om de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste provincie van Nederland te zijn. Het gaat hierbij om een gezonde balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Rekening houdend met draagvlak en draagkracht van de bestemming’.
Voor meer info kunt u terecht bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel.
045 - 544 83 26 of via
mail:r.scheren@simpelveld.nl en bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl.

Activiteitenplan Toerisme 2020
Op 17 maart 2020 is het
Activiteitenplan Toerisme 2020 van de gemeente Simpelveld met bijbehorende begroting door het College van B&W van Simpelveld vastgesteld. In dit plan staat een overzicht van activiteiten in relatie tot het beleidsterrein Toerisme & Recreatie, dat in 2020 in de gemeente Simpelveld wordt opgepakt of verder wordt doorontwikkeld. De branding van Simpelveld staat hierin centraal. De communicatiemiddelen, die hiervoor ingezet worden, zijn onder andere de website www.toeristischsimpelveld.nl en de Facebookpagina van Toeristisch Simpelveld. Verder wordt het toeristisch logo van Simpelveld zo breed mogelijk uitgedragen via banieren aan de invalswegen, inkomborden, bloembakken en de nieuwe toeristische bewegwijzering. Aan de toeristische ondernemers is gevraagd om dit logo op hun website te plaatsen, met een link naar de website van Toeristisch Simpelveld.

In 2020 was er opnieuw een veelheid aan evenementen gepland. Echter vanwege de coronacrisis zijn alle evenementen tot 1 september afgelast. Op de homepage van www.toeristischsimpelveld.nl staat een recent overzicht. Datzelfde overzicht is ook telkens onderaan opgenomen in de nieuwsbrieven.

Gemeente Simpelveld is niet meer betrokken bij de organisatie van evenementen, maar ondersteunt een aantal evenementen wel met een subsidiebijdrage. Uiteraard wordt er in het kader van promotie samengewerkt met Visit Zuid-Limburg, dé promotieorganisatie voor toeristisch Zuid-Limburg. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het Activiteitenplan Toerisme, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl.

Land van Kalk
Afgelopen jaar is er onder de vlag van ‘Land van Kalk’ een aantal gezamenlijke activiteiten ontplooid door de leden van de coöperatie, waarbij ondernemers en organisaties uit de gemeenten Voerendaal en Simpelveld en in de grensgebieden met de overige gemeenten zijn aangesloten. Er is een zomerprogramma opgesteld, dat via de website, social media en een minigids is gecommuniceerd met activiteiten zoals treinritten met de Miljoenenlijn, een bezoek aan Museum De Schat van Simpelveld, yogalessen volgen in Klooster Loreto en wandelen met ezels door Bocholtz. Een online campagne, nieuwe gids, plattegrond en ander promotiemateriaal is inmiddels in de maak, zodat zodra de maatregelen van de overheid in coronatijd versoepeld worden we al het moois in het gebied onder de aandacht kunnen brengen van toeristen en recreanten.
Ook starten dan de
safari’s die de leden samen met IVN ontwikkelden. Ondernemers zitten nooit stil, dus ondertussen promoten we onder mensen uit de omgeving wel het speciale aanbod tijdens de coronacrisis met deze 7 lokale tips, voor elke dag van de week één.
Wil jij meer weten over lid worden van de coöperatie? Check dan de
website. Voor meer info kunt u terecht bij Annet Koerhuis van het Land van Kalk tel. 06 - 526 11 471 of mail: info@landvankalk.com.

ArcheoRoute Limburg
Om meer aandacht te vragen voor archeologische vondsten in Limburg, worden er op interessante locaties in de provincie ‘speren’ geplaatst en zo is de ArcheoRoute Limburg ontstaan. Geïnteresseerden kunnen bij de locaties, waar de speren zijn geplaatst, via een app informatie bekijken en beluisteren via augmented reality. In de gemeente Simpelveld zullen twee speren geplaatst worden. Een speer is in april geplaatst bij het Uitkijkpunt Huls(veld) en belicht de ‘Dame van Simpelveld’. De andere speer zal in oktober in het dorpshart van Bocholtz geplaatst worden en vertelt over het Romeins verleden van Bocholtz. Ook in Voerendaal is in april een speer geplaatst op het kleine Kerkplein naast de Laurentiuskerk. De speer vertelt het verhaal over de laat middeleeuwse vondsten in het centrum van Voerendaal. Voor de beide geplaatste speren geldt dat de inhoud op locatie vanaf 11 mei a.s. bekeken kan worden. Algemene informatie over de speerlocaties vindt u op de website
www.archeoroutelimburg.nl. Voor meer info kunt u terecht bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via
mail:r.scheren@simpelveld.nl en bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl.

Opening Via Coriovallum als onderdeel pelgrimsroute naar Santiago de Compostella
Nieuw in 2020 is dat het Pelgrimspad St. Jacobsroute, dat naar Santiago de Compostela voert, de fietsers en wandelaars via de kernen van Bocholtz, Simpelveld en Voerendaal zal voeren. In Bocholtz zal de H. Jacobus de Meerdere kerk opgenomen worden in de route en in Simpelveld Museum ‘De Schat van Simpelveld’. Dit nieuwe deel van de Jacobusroute krijgt de naam ‘Via Coriovallum’. In Voerendaal voert de route vanuit Heerlen langs het natuurtransferium bij de Kunradersteengroeve en de St. Remigiuskerk in Klimmen richting Valkenburg. Voor meer info kunt u terecht bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel.
045 - 544 83 26 of via
mail: r.scheren@simpelveld.nl en bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl.

Officiële ingebruikname van de Kalkbaan
Op 21 april 2020 was de officiële opening voorzien van de 15 km lange fietsverbinding ‘de Kalkbaan’, die het station van Simpelveld verbindt met het start-/finishpunt van de bekende Vennbahnroute in Aken. Echter vanwege de coronacrisis is deze tot nader order uitgesteld. Eind 2019 is er een overzichtsbord van de Kalkbaan geplaatst bij het station in Simpelveld en zijn er onderweg bordjes met de routeaanduiding geplaatst. Ook is er een
drukwerk vervaardigd in samenwerking met Visit Zuid-Limburg, dat ook op die dag zou worden gepresenteerd. Simpelveld ligt aan een unieke verbinding uit het verleden, de Miljoenenlijn, de eerste grensoverschrijdende spoorlijn van Europa. De route langs de oude spoorlijn leidt via Bocholtz in 15 relatief vlakke kilometers tot in het centrum van Aken. Daar sluit de Kalkbaan aan op de Vennbahnroute. De Vennbahnroute leidt fietsers over een afstand van 125 km langs de oude spoorlijn, die van Aken naar Luxemburg voert en die eind 19e eeuw is aangelegd voor het vervoer van kolen en ijzererts. Een route, die door drie landen slingert: Duitsland, België en Luxemburg met geringe hoogte verschillen en prachtige uitzichten. Voor meer info kunt u terecht bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld,nl

 

Eerste online editie van de Romeinenweek
Van 25 april t/m 3 mei 2020 vond vanwege de coronacrisis een online editie plaats van het landelijke evenement Romeinenweek, waar de gemeenten Voerendaal en Simpelveld al enkele jaren aan deelnemen. De programmaonderdelen
, die zijn aangeleverd voor deze online versie zijn:
- Algemene informatie over de
Romeinse tijd in Bocholtz en Simpelveld;
- Topvondsten in Simpelveld: de
Sarcofaag van Simpelveld en de askist van Bocholtz;
- Romeinse
Wandel- en Fietsroutes door Simpelveld en Voerendaal;
-
Video’s over Romeins Simpelveld;
- Informatie over de
ArcheoRoute Limburg (vanaf 1 juni is de informatie op de speerlocatie in het Hulsveld beschikbaar);
- De nieuwe
Romeinse game, waarvan een testversie gepeeld kan worden, met als voorlopige titel: Bocholtz Romanum;
- Het onderzoek naar de
Villa Voerendaal
Voor meer info kunt u terecht bij Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 - 544 83 26 of via
mail: r.scheren@simpelveld.nl en bij Sandra Verjans van gemeente Voerendaal, tel. 045 - 575 33 99 of via mail: sandra.Verjans.thoma@voerendaal.nl.

Evenementen 2020

 

Zoals bekend mogen er vanwege de coronacrisis geen evenementen worden gehouden tot 1 september 2020

• Dinsdag 21 april 2020 in Aken
Opening Kalkbaan-fietsroute - uitgesteld
• Zaterdag 25 april t/m Zondag 3 mei 2020
Online versie Romeinenweek - zie item hierboven.
• Zondag 3 mei 2020
Opening Via Coriovallum (Pelgrimspad St. Jacobsroute) - uitgesteld
• Zaterdag 16 mei 2020
Bikenight Challenge – uitgesteld
• Zondag 7 juni 2020
CultuurPuurNatuur - afgelast
• Zondag 14 juni 2020
Stoomvrijmarkt - afgelast
• Zaterdag 27 juni 2020
Eroica (Wielerronde) - uitgesteld
• Juli / Augusts 2020
Tour de L1mbourg - afgelast
• Zaterdag 11 en zondag 12 juli 2020
Weekend at War bij De Miljoenenlijn - afgelast
• Zondag 23 augustus 2020
MTB Steamrace - afgelast
• Zondag 6 september 2020
Zommertref
• Vrijdag 11 t/m Zondag 20 september 2020
Zomerfestival in Voerendaal en Simpelveld
• Vrijdag 25 september 2020
Sprookjesevenement
• Zondag 4 oktober 2020 in Heerlen
Via Belgica Festival
• Vrijdag 9 t/m Zondag 11 oktober 2020
Nationale Archeologiedagen
• Zondag 29 november 2020
Sinterklaasritten
• December 2020
Wintertref Bocholtz
• December 2020 / Januari 2021
Kribkeswandelingen
• Zaterdag 19 t/m Donderdag 31 december 2020
Kerstexpres De Miljoenenlijn
• Woensdag 30 december 2020
Oliebollenwandeltocht

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl of www.toerismevoerendaal.nl?
En vergeet niet de Facebookpagina van Toeristisch Simpelveld of de Facebookpagina van het Land van Kalk te liken en de berichten te delen! Op deze wijze krijgen toeristisch Simpelveld en Voerendaal meer bekendheid!

Inschrijven op deze nieuwsbrief