NIEUWSBRIEF – VOORJAAR 2017

U bent hier

 Nieuwsbrief  29-5-2016

 

Wij heten u als lezer van de nieuwsbrief van Toeristisch Simpelveld van harte welkom.

Per seizoen houden wij u als (toeristische) ondernemers in gemeente Simpelveld op de hoogte van nieuws en wetenswaardigheden.

Voortgang IBA-Project Stationsomgeving ZLSM
De gebiedsontwikkeling van de stationslocatie ZLSM maakt onderdeel uit van het project Landschapspark Land van Kalk uit het IBA-uitvoeringsprogramma en is benoemd tot speerpunt binnen het Land van Kalk. Dit IBA-project is onderverdeeld in een aantal deelprojecten: het stationsplein inclusief stationsgebouw, het spoorpark, het Natuurtransferium, Park Heuvelland en het horecaplein. Door de gemeente en IBA-organisatie is geconstateerd dat het op dit moment nog ontbreekt aan zicht op de potenties en de economische haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling stationslocatie en de deellocaties. De gemeente heeft dat als voorwaarde aangegeven voor publieke investeringen. In de loop van 2017 zal inzichtelijk worden gemaakt welke product-marktcombinaties (per deellocatie) mogelijk zijn en de (toeristisch)-economische en markttechnische haalbaarheid onderzocht worden. Het doel is dat de deellocaties daadwerkelijk een ontwikkeling tot stand kunnen brengen, die zoveel mogelijk bijdraagt aan het verder versterken van het concept, de ambities en de doelen van het Land van Kalk. Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail:
r.scheren@simpelveld.nl

Voortgang Plan van Aanpak Romeins Verleden
Sprinthills en IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) hebben in opdracht van gemeente Simpelveld een Plan van Aanpak opgesteld met als doel om het Romeins verleden in de gemeente Simpelveld zichtbaar te maken. Dit rapport, met als titel ‘Simpelveld in de sporen van het Romeins Verleden’, is goedgekeurd door het College van B&W en wordt op 6 juli a.s. in de Raadsvergadering behandeld. Na goedkeuring zal er een prioritering van de in dit plan genoemde projecten plaatsvinden en zal gestart worden met de uitvoering. De gedachte er achter is om het Romeins verleden recreatief te ontsluiten, sporen uit het Romeins verleden zichtbaar te maken in het landschap met als gezamenlijk doel een uniek beleefbaar toeristisch product in de markt te zetten. Ondernemers worden gestimuleerd in het vinden van een verdienmodel. Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Presentatie RWTH Aachen University over Romeins Villalandschap Bocholtz
De IBA International Academy heeft in september een opdracht geformuleerd om ideeën voor grensoverschrijdende en revitaliserende thema’s in de grensgebieden tussen Nederland, België en Duitsland te benoemen en uit te werken. In deze samenhang hebben masterclass studenten van de studierichting Werkzeugkultur van de RWTH Aachen University een concept voor het gebied tussen Orsbach (D) en Bocholtz - het zogenaamde ‘Romeins Villalandschap’ - ontwikkeld. Tijdens de uitwerking van hun opdracht hebben zij niet alleen verschillende transformaties van deze ‘landschapsdroom’ in kaart gebracht, maar ook de versnipperde cultuurhistorische overblijfselen geïnventariseerd. Uitgangspunt was de ontwikkeling van een zogenaamd ‘Perceptive Landscape’ (Waarneembaar Landschap), waarin dat wat onzichtbaar is/was, zichtbaar wordt gemaakt. Het (nog) te ontwikkelen landschapsmodel moet de lokale gebruiker niet alleen meer bewust maken van het landschap waarin hij zich bevindt of verblijft, maar moet er ook toe bijdragen dat hij er zich in herkent. Uiteindelijk moet dit resulteren in het initiëren van individuele initiatieven voor het duurzaam, toeristisch exploiteren van dit landschap, waarbij uitdrukkelijk zij vermeld dat deze initiatieven niet strijdig mogen zijn met het huidige, overwegend agrarisch, landschappelijk gebruik.

De studenten Werkzeugkultur van RWTH Aachen University hebben zeven ideeën in modellen en tekeningen nader uitgewerkt. De modellen en tekeningen zijn vanaf juni 2017 in de expositieruimte van de Romeinse askisten aan de Wilhelminastraat 17 (voormalige bibliotheek) uitgestald.
Meer informatie

Realisatie aansluiting bij Vennbahn-fietsroute
Om de aansluiting bij de Vennbahn-fietsroute te realiseren is er inmiddels een logo ontwikkeld. Als benaming is gekozen voor ‘Kalkbaan’. Deze naam en het logo zullen op de bordjes worden vermeld, die de fietsers zowel heen als terug op de aansluiting vanuit de gemeente Simpelveld attenderen. Vanaf het station van de ZLSM zal het mogelijk zijn via de kernen van Simpelveld en Bocholtz te fietsen naar het officiële start-/eindpunt van de Vennbahnroute: het station Rothe Erde te Aken. Jaarlijks fietsen nu al meer dan 200.000 fietsers over de Vennbahn. Een groot deel van deze fietsers zal, wanneer de Vennbahn naar Simpelveld en Kerkrade-centrum wordt doorgetrokken, vanuit hier de 140 km lange tocht over de Vennbahn starten dan wel eindigen.

Parkstad Sleeping Experience
IBA Parkstad wil het meerdaagse toerisme en de verblijfsrecreatie in Parkstad op een hoger plan brengen met een uniek concept, het zogenaamde ‘SLAAPSCHAP-PARKSTAD’. Dit houdt in een reeks unieke sleeping experiences verspreid over de hele regio. Het project geeft antwoord op de groeiende behoefte naar bijzondere slaapvoorzieningen. Parkstad bloeit als toeristische bestemming en met de Tourism for Tomorrow Award 2016 op zak wordt dit extra aangewakkerd. Het antwoord op deze behoefte aan unieke verblijfsplekken wordt gevonden binnen de bestaande infrastructuur van de regio. Verborgen plekken, te ontdekken parels, worden toegankelijk gemaakt voor overnachting. Sommige voor één nacht, andere mogelijk gebonden aan een bepaald seizoen en enkele misschien zelfs permanent. Voorgesteld wordt om de volgende vier locaties als pilot te ontwikkelen:
1 Fromberg - Wijngaard Vrakelberg (IBA ontwikkelgebied - Land van Kalk)
2 Kippenstal - Beaujean Vacances en boer Grooten (IBA ontwikkelgebied - groevengordel)
3 Serre in het Glaspaleis (IBA ontwikkelgebied - Centrum)
4 Treinwagon ZLSM Simpelveld (IBA ontwikkelgebied - Land van Kalk)

Meer informatie

Voortgang bestrijden winkelleegstand centrum Bocholtz
De stichting Streetwise is actief bezig met het zoeken naar een nieuwe invulling voor leegstaande winkelpanden in de kern Bocholtz. In 2016 is een inventarisatie is gemaakt van verbeterpunten en is gesproken over de aansluiting bij de Vennbahnfietsroute en het zichtbaar maken van het Romeins verleden. In februari 2017 is er een ondernemerssessie gehouden, gewijd aan het thema ‘ het opzetten van een ondernemerscollectief’. Gekozen is voor de naam ‘Bóches-bei-ee’, omdat deze een positieve klank heeft en niet de naam van een traditionele ondernemersvereniging. Er wordt een vereniging opgericht met als bestuursleden: Danny Verheijen (voorzitter), Rob Honings (penningmeester) en Luud Schonen (secretaris).

De doelstelling is het promoten en het ontplooien van consumentgerichte activiteiten, zoals braderieën en feestversieringen, waarop ondernemers met winkelacties kunnen inhaken en die omzetstimulerend kunnen werken. Er is een herkenbaar logo ontwikkeld. Een website of Facebookpagina volgen, waarop ondernemers een blog over hun onderneming kunnen publiceren.

Activiteitenplan Toerisme 2017
In mei 2017 is het Activiteitenplan Toerisme 2017 met bijbehorende begroting door het College van B&W vastgesteld. In dit plan staat een overzicht van activiteiten in relatie tot het beleidsterrein Toerisme & Recreatie, die in 2017 worden opgepakt of verder worden doorontwikkeld. De branding van Simpelveld staat hierin centraal. De communicatiemiddelen die hiervoor ingezet worden, zijn onder andere de website www.toeristischsimpelveld.nl en de Facebookpagina van Toeristisch Simpelveld.

Ook evenementen zijn belangrijk voor de toeristische profilering, zoals het Romeins Festival ‘Sempervivetum’, het Sprookjesevenement en de activiteiten rondom de kerstperiode, waaronder de Kribkeswandelingen. Gemeente Simpelveld is niet meer betrokken bij de organisatie van evenementen, maar ondersteunt een aantal evenementen wel met een subsidiebijdrage. Uiteraard wordt er in het kader van promotie samengewerkt met VVV Zuid-Limburg, dé promotieorganisatie voor toeristisch Zuid-Limburg. Wilt u meer weten over het Activiteitenplan Toerisme, neem dan contact op met Roger Scheren van gemeente Simpelveld, tel. 045 -544 83 26 of via mail: r.scheren@simpelveld.nl

Afsprakenronde toeristische ondernemers
Evenals in 2016 hebben er in het voorjaar van 2017 een-op-een gesprekken plaatsgevonden met de toeristische ondernemers in de gemeente Simpelveld. Reden daarvoor is dat er geen overleggremium meer bestaat sinds de Stuurgroep Toerisme is opgeheven. Deze gespreksronde wordt gehouden om in contact te blijven met de toeristische ondernemers, hen te informeren over lopende een toekomstige projecten, die relatie hebben met toerisme en recreatie en feeling te houden met wat er in het werkveld speelt.

Euregiokrant ‘Op stap in de Drielandenregio’
De gemeente Simpelveld presenteert zich al een aantal jaren in de toeristische uitgave ‘Op stap in de Drielandenregio’. Deze krant verschijnt voor aanvang van het toeristisch hoogseizoen in een oplage van 70.000 exemplaren en wordt verspreid via een aantal toeristische locaties in Zuid-Limburg en wordt ook huis-aan-huis verspreid in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg (waaronder ook Simpelveld).
De paginagrote advertentie is opgemaakt in de stijl van het nieuwe toeristische logo en belicht alle voor toeristische bezoekers interessante facetten van toeristisch Simpelveld

 

Nieuwe komborden en banieren
Voor Pasen zijn de nieuwe komborden in de gemeente Simpelveld geplaatst. Het toeristisch logo met de slogan ‘Simpelveld, daar begint het’ verwelkomt de bezoekers. Recent zijn er ook nieuwe banieren, voorzien van datzelfde logo, opgehangen bij de invalswegen, die naar de kern van Simpelveld leiden. Plaatsing aan de invalswegen richting de kern Bocholtz volgt nog.

Evenementen
Noteer de data van deze

evenementen alvast in
uw agenda!

Romeins festival Sempervivetum -  8 en 9 juli 2017
Stoomtreindagen van de ZLSM - 8 en 9 juli 2017
Wielerronde Bergomloop Simpelveld – 15 en 16 juli 2017
Tour de L1mbourg - 16 juli (terrein ZLSM)
MTB Streetrace 'Steamfun' Simpelveld - 27 augustus 2017
Sprookjesevenement - 29 september 2017
Open Monumentendag / Nationale Archeologiedagen - 13 t/m 15 oktober

Linken naar website en facebookpagina Toeristische Simpelveld
Staat er op uw website al een link naar
www.toeristischsimpelveld.nl?
En vergeet niet de
Facebookpagina te liken en de berichten te delen! Op deze manier krijgt toeristisch Simpelveld meer bekendheid!